Nhà môi giới Ngoại hối tại Australia
INSTALL

Ứng dụng giao dịch xã hội giúp nâng cao kinh nghiệm kinh doanh của bạn.

Cung cấp bởi Pelican Trading.

Khám phá các cộng đồng giao dịch và học hỏi từ các chuyên gia.

Giao dịch, trò chuyện và học hỏi

Kết nối Tài khoản Trực tuyến IC Markets MT4 của bạn và bắt đầu ngay hôm nay.

Một nền tảng cho tất cả

Kết nối Tài khoản trực tuyến IC Markets MT4 của bạn và bắt đầu giao dịch trong cộng đồng.

Sao chép giao dịch

Phân tích, học hỏi, chia sẻ và tái thực hiện chiến lược của các nhà giao dịch khác.

Giao dịch tín hiệu

Các nhà giao dịch có thể chọn cung cấp tín hiệu giao dịch như mục nhập giá, ngày và thời gian nhập.

Cộng đồng IC Social

Gặp gỡ các nhà giao dịch và tham gia các cộng đồng giao dịch chuyên nghiệp, cho phép bạn theo dõi và phân tích hiệu suất của họ.

Quản lý sao chép rủi ro

Quản lý rủi ro sao chép một cách tuyệt đối.

 • Nhắn tin tức thì

  Trò chuyện và chia sẻ ý tưởng với các nhà giao dịch khác.

 • Giao dịch Nghịch đảo

  Thử thách giao dịch của bạn bè hoặc nghịch đảo giao dịch của nhau trong thời gian thực.

 • Công nghệ

  Được cung cấp bởi Pelican Trading, IC Social đặt ra một tiêu chuẩn mới cho công nghệ giao dịch xã hội trên các ứng dụng di động có hệ điều hành Android và iOS.

trading room
 • Hoạt động & Bảng tin

  Theo dõi hoặc tự tạo nhóm giao dịch của chính mình. Cập nhật thông tin theo thời gian thực trên bảng tin của bạn.

 • Hồ sơ tương tác

  Tương tác giữa các hồ sơ. Dễ dàng xem thu nhập hàng tháng, khả năng sinh lợi, thị trường giao dịch và hơn thế nữa.

 • Nhắn tin và Chia sẻ

  Chia sẻ chiến lược và đăng câu hỏi lên các cuộc trò chuyện nhóm hoặc gửi cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Đăng ký

1

Tạo Tài khoản IC Markets

 • Cần tải lên các Tài liệu Bổ trợ thông tin như căn cước và xác minh nơi cư trú. AML Policy
 • Khi được chấp thuận, hãy kết nối tài khoản giao dịch MT4 của bạn với IC Social và Deposit Funds
 • Nếu bạn đã có tài khoản MT4 trực tuyến, vui lòng tiếp tục tiến hành bước 2.
2

Kết nối tài khoản thực của bạn với IC Social

 • Liên kết tài khoản IC Markets với IC Social bằng cách nhập chi tiết đăng nhập tài khoản trong ứng dụng IC Social.
 • Chọn nhà giao dịch yêu thích của bạn từ một tập hợp lớn và bắt đầu kinh nghiệm giao dịch sao chép của bạn.

FAQs

About IC Social

IC Social is a social trading app that allows traders to replicate/copy the strategies of signal providers and also to become a signal provider by using your IC Markets MT4 account.

You can download the IC Social app from Google Play store or iOS app store. If you are an existing client of IC Markets and hold a live accounts, you can sign up with your registered email address. If you are not an IC Markets client yet, you can apply for a live account here {add link: https://www.icmarkets.com/global/en/open-trading-account/live}, once approved, you can connect your MT4 account to IC Social.

Account settings

You can link an IC Markets account to IC Social by entering the account login details within the IC Social app.

There maybe multiple reasons why your account cannot connect. Please make sure you are doing the following:
1. You are connecting with your TRADING password not your INVESTOR account.
2. You're entering the wrong server, account number or password.
3. You are a Signal account and you need to close all trades from an existing account you had connected.
4. Your MT4 password is too long - it needs to be less than 15 characters.

Navigate to 'Account', 'Settings', 'Account Information' and select 'Delete account'. Please note that when you select this option you will be automatically logged out.

Navigate to 'Account', 'Settings', 'Account Information' and select 'Unlink account'. Please note that you will be automatically redirected to the Discover section.

Navigate to 'Account', select 'Link account' and input your new trading account details.

Select "Account", and then "Edit profile". In this page, you will be able to change your name, biography, website and location.

Yes, you can place trades manually.

The app lanuage will be the same as your device language. Please note it cannot be changed unless you change the language setting of your device.

You can place such requests via your IC Markets Secure Client Area or by contacting us at support@icmarkets.com

Copying

To copy a trader, select the Account you would like to copy, select Copy, you may have to complete a Suitability Form, once you have completed the Form, select your copy size:

 • Proportional by Equity (trade sizes are proportional to the copiers equity relative to the Signal)
 • Mirror Master Size (trade size is the same as the Signal irrespective of the equity on account)
 • Fixed Size (locks the size of trades for all trades)

Select whether you want to copy already open trades that the Signal has open, and finally select whether you want trades to be rounded to the minimum trade size - even if we have calculated a copy size smaller than your broker has available.

Press 'Confirm'.

At the beginning of each month. Please note that irrespective how long you have been copying for the month, you'll be charged the full fee.

When copying a signal, "Proportional by equity" adjusts the size of your trade relative to your account size so it mirrors the size of the signal's trade in proportion to their account size. This means you are taking a similar risk to the signal you're copying. Buying £5,000 of CAP40 is much more risky for an account with a balance of £5,500 than for one with £100,000!

Yes, you can place trades manually while an account is connected to a Signal provider. You have full control and also full responsibility of the actions taken / allowed on your account

Signal & Strategy

A signal is an account that you are copying. Signals can also be referred to as "Strategies" or a "Fund". In your "Account" section you will have a list of Signals. The list identifies the different accounts you have chosen to copy.

Anyone can be a signal provider and can select that option when you link your account. Most signals have at least 6 months of trading experience and positive results. Once you linked your live trade account to the app, you can then select to be Signal. You will be required to fill the form and assessment questionnaire.

Signals can set a Performance Fee as soon as they are approved by our team. Please head to the 'Account' page and choose to 'set fee' and then 'performance'. This can be as much as 50% and can be changed at any point. A copier will pay the Performance Fee % they signed up to originally. A change will only affect new copiers from that point on.

Performance fees are calculated based on your Broker's preferred interval: Instantly, Daily, Weekly or Monthly. Fees are then deducted shortly thereafter when they have been processed. They will be labelled clearly in your account.

Yes, you will need to apply for this feature. To Apply log back into the App, navigate to Account and select 'I want to charge my copiers'

Performance Fees is calculated automatically on the profitable trades only and paid at the beginning of each month.

Max DrawDown/Risk

Mirror master size copies the size of the signal that you wish to copy.
For example, if the trader you wish to copy has bought £50 worth of bitcoin, choosing "mirror master size" will buy you £50 worth of Bitcoin.
This function copies the signal trade size for all trades, irrespective your or the trader's account size.

Liên kết tài khoản thực của bạn với IC Social và kết nối với cộng đồng các nhà giao dịch.

* Pelican Exchange Limited là đại diện của London và Eastern LLP được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính ("FCA") với số đăng ký FCA 739090 và 534484.

Mở tài khoản ngay hôm nay!